Oznamování protiprávního jednání (whisteblowing – překlad z angličtiny pískat na píšťalku“) je definované jako zveřejnění nebo nahlášení informací o nekalém jednání, které zahrnuje:

 • korupci,
 • trestné činy,
 • porušení zákonných povinností,
 • ohrožení zdraví,
 • bezpečnosti nebo životního prostředí,
 • zneužití pravomocí,
 • neoprávněné použití veřejných prostředků nebo veřejného majetku,
 • závažné případy plýtvání prostředky nebo špatného hospodaření,
 • střetu zájmů
 • a veškerou činnost sloužící k zakrytí vyjmenovaných typů jednání.

Hlavním cílem oznamovacího systému je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti.

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se Směrnicí EU rozumí celá řada činností tak, aby byly chráněné všechny kategorie zaměstnanců a dalších osob (zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, dobrovolníci, stážisté, uchazeči o zaměstnání, dodavatelé na základě uzavřené smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění apod.

Tento zákon můžete brát i jako příležitost ke zlepšení firemní kultury a spokojenosti zaměstnanců.

Pro Oznámení platí tyto podmínky:

 • Oznámení musí být podané fyzickou osobou.
 • Musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis či předpis Evropské unie upravující oblasti vymezené zákonem, a o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.
 • V Oznámení musí být uvedené podrobné vylíčení protiprávního jednání (předmět oznámení, kde se o něm Oznamovatel dozvěděl, důkazy a podkladové materiály apod.). Dále identifikaci oznamovatele (jméno, příjmení, kontakt pro vyrozumívání), pokud Oznamovatel souhlasí.
 • Oznámení musí splňovat podmínky veřejného zájmu (ohrožení celospolečenských zájmů), nemůže být pouze individuálním zájmem oznamovatele.
 • Oznámení není určeno k pokládání dotazů či podnětů na příslušné odpovědné osoby, ani k podávání stížností na postup osob, jehož důsledkem bude výhradně vedení soukromoprávního sporu s dotčenou osobou bez jakékoliv účasti společnosti.
 • Informace v Oznámení nesmí být vědomě nepravdivé.

Za vědomé nepravdivé Oznámení se oznamovatel vystavuje pokutě ve výši 50 000 Kč. Oznámení podává Oznamovatel dle pravidel nastavených společností jako např. Online interním systémem, externím oznamovacím systémem prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti, prostřednictvím e-mailové schránky, osobně na základě písemné či ústní žádosti, telefonicky aj.

Ochrana oznamovatele

Totožnost Oznamovatele musí být za všech okolností uchována v přísné důvěrnosti. Společnosti se zavazují chránit Oznamovatele a s ohledem na okolnosti případu též totožnost oznámené osoby. Hlavní ochranou oznamovatele je zákaz uplatnění odvetného opatření vůči Oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám.

Odvetným opatřením může být zejména rozvázání pracovního poměru, uložení kárného opatření, odvolání z místa vedoucího zaměstnance, snížení mzdy nebo platu, diskriminace, přeložení nebo převedení na jiné pracovní místo, neumožnění odborného rozvoje, zásah do práva na ochranu osobnosti, odstoupení od smlouvy o dílo apod. 

Osoby, které se budou domnívat, že vůči nim byla provedena určitá odvetná opatření za Oznámení porušení či hrozícího porušení, jsou oprávněny kdykoliv kontaktovat jednatele společnosti.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti