Pověřená osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Směrnice EU. O tomto vyrozumí oznamovatele do 20 dnů od přijetí oznámení.

Pověřená osoba vede evidenci veškerých Oznámení, která musí obsahovat tyto údaje:

  • datum přijetí oznámení,
  • identifikaci Oznamovatele (pokud je známa),
  • shrnutí obsahu oznámení,
  • identifikaci osoby, proti které je oznámení směřováno (pokud je známa),
  • datum ukončení posouzení oznámení a jeho výsledek.

Prošetření oznámení

Ve spolupráci s dotčeným oddělením a vedením firmy pověřená osoba prošetří informace v Oznámení a v případě jejich potvrzení se stanoví patřičné kroky, navrhnou nápravná opatření, případně se stanoví další postup, např. postoupení podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci. Při prošetřování bude společnost postupovat s nejvyšší možnou důvěrností a zachovávat ochranu Oznamovatele a jeho osobních údajů. 

O výsledku prošetření a o navržených opatřeních vyrozumí Oznamovatele pověřená osoba do 1 měsíce od vyrozumění o přijetí Oznámení. V případě, že bude lhůta delší než 3 měsíce, budou Oznamovateli oznámeny též důvody prodlení s prošetřováním. 

Anonymní oznámení

Je na rozhodnutí povinného subjektu, zda se rozhodne přijímat a prošetřovat i anonymní oznámení. Taková oznámení však v každém případě nemusí vyřizovat ve lhůtách a způsobem stanoveným zákonem o ochraně oznamovatelů. 

Vyrozumění Oznamovatele

Pokud příslušná osoba neshledá Oznámení jako důvodné, bez zbytečného odkladu do 7 dnů o tom vyrozumí Oznamovatele a zároveň ho poučí o právu podat Oznámení prostřednictvím komunikačního systému Ministerstva spravedlnosti. Na základě identifikovaných nedostatků je třeba navrhnout a realizovat nápravná a systémová opatření tak, aby nemohlo k nekalému jednání docházet opakovaně.

Společnost anonymizuje veškeré dokumenty související s přijatým Oznámením po uplynutí lhůty 5 let od data přijetí Oznámení. Pokud bude oznámení odevzdáno anonymně, Pověřená osoba nemusí dále pokračovat v prověřování.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti